Arbetslösh etsskyddet

Vi skyddar dina pengar – slipp förödande konsekvenser

Vi skyddar dina pengar – slipp förödande konsekvenser

Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar

A-skyddet

info@a-skyddet.se
Gå med i a-skyddet innan något dåligt inträffar
Du som är arbetstagare och får nedsatt arbetsförmåga på grund av en skada på arbetsplatsen eller sjukdom kan behöva rehabilitering. Det finns ingen lag som direkt gör arbetsgivaren ansvarig för hur långt din rehabilitering ska sträcka sig. Det är därför viktigt att du själv, så gott det går försäkrar dig, så att du har den trygghet du behöver om du inte längre kan arbeta.

Om du rehabiliteras för en skada eller sjukdom har en arbetsgivare möjlighet att säga upp dig när du inte längre kan utföra arbete av värde och om det inte går att omplacera dig. Arbetsgivaren ska under dessa omständigheter även fullgjort sina rehabiliteringsskyldigheter.

Arbetsgivaren ska vidta åtgärder för arbetstagaren, sådana åtgärder ska vara motiverade med anledning av sjukdomen eller skadan som har uppstått. Omfördelning av arbetsuppgifter ska prövas eller annan anpassning som ska kunna rädda arbetstagarens anställning.

Vad är rehabiliteringsansvar?

Rehabilitering är ett begrepp för olika initiativ så som: medicinsk behandling, socialt stöd, yrkesrelaterat stöd samt andra insatser. Rehabiliteringen syftar till att hjälpa arbetstagaren att återfår eller behålla sin kapacitet i sitt yrke. Detta för att kunna återgå till sitt arbete och sina yrkesuppgifter.

Rehabiliteringsansvaret vilar på arbetsgivaren, dock inte i den utsträckningen att rehabiliteringen kan sträcka sig hur länge som helst. Det finns inga lagar som binder arbetsgivaren att hur länge som helst stå för rehabiliteringens kostnader.

Arbetsgivaren kan bland annat stoppa rehabiliteringen om åtgärderna kan leda till att arbetsplatsen får en försämrad miljö. Exempelvis om andra arbetstagare upplever processen som negativ. Arbetsgivarens skyldigheter är därför väldigt individuell beroende på arbetstagarens skada eller sjukdom samt arbetsplatsen.

Dokumentera processen

Det är viktigt att både arbetstagaren och arbetsgivaren dokumenterar hela processen. Detta för att exempelvis kunna bevisa vilka insatser som gjorts samt om de har varit tillräckliga för att rädda anställningen.

Bevis och annat material kan behöva presenteras i förhandlingar med arbetsgivaren, fack eller domstol.

Gå med i a-skyddet

Glöm inte att gå med i a-skyddet för att skydda dina ersättningar från a-kassan när du blir arbetslös. Se till att vara tillräckligt försäkrad om det värsta skulle inträffa.

Du blir medlem online här.

A-skyddet

info@a-skyddet.se