Arbetslösh etsskyddet

Vi skyddar dina pengar – slipp förödande konsekvenser

Vi skyddar dina pengar – slipp förödande konsekvenser

Regler och villkor

A-skyddet / Arbetslöshetsskyddet

A-skyddet är en tjänst för medlemmar och tillhandahålls av bolaget med organisationsnummer: 559220-2112 (ABC Digital AB).

Grundvillkor

För att ha rätt till juridisk hjälp från a-skyddet behöver medlemmen uppfylla vissa villkor. Medlemmen kan få juridisk hjälp av a-skyddet när medlemmen uppfyller grundvillkoret att medlemmen har varit medlem i 12 månader. Med 12 månader avser 365 dagar. Medlemmen får ta del av tjänsterna från a-skyddet på den 365:e dagen av sitt medlemskap.

Medlemmen kan endast få hjälp i ärendet som uppkommit efter 12 månaders medlemskap. Det går inte få hjälp i ärenden som är historiska. Den som har varit medlem i minst 12 månader, har rätt till juridisk hjälp i ärendet mot a-kassan som nedan tydliggörs.

Juridisk hjälp

När a-kassan betalar ut ersättning eller meddelar andra beslut kan medlemmen få juridisk hjälp när medlemmen tror att beslutet har varit felaktigt. Exempelvis om a-kassan har räknat fel och betalar ut för lite pengar eller meddelat felaktiga avstängningsdagar som gör att medlemmen har fått för lite pengar.

För att kunna få juridisk hjälp ska medlemmen kontakta a-skyddet och lämna in relevanta handlingar. A-skyddet gör sedan en juridisk bedömning och kan då:

  • Begära rättelse hos a-kassan
  • Begära omprövning hos a-kassan
  • Överklaga a-kassans beslut till förvaltningsrätten
  • Överklaga förvaltningsrättens beslut till kammarrätten
  • Överklaga kammarrättens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen

 

Medlemsvillkor

Endast medlemmar kan få juridisk hjälp av a-skyddet. Juridisk hjälp erbjuds i a-kassa ärenden som berör medlemmen. Medlemmen måste till a-skyddet erlägga den obligatoriska månadsavgiften för att kunna erhålla juridisk hjälp.

Medlemsavgiften

För att bli medlem ska en avgift erläggas. Medlemsavgiften betalas månadsvis och ska betalas direkt till a-skyddet.

Medlemsavgiften finansierar den juridiska hjälpen som medlemmar betalar för. En del av medlemsavgiften går till administration som personalkostnader, IT och annan medlemsbehandling.

A-skyddet har rätt att göra ändringar i medlemsavgifter, övriga avgifter och villkor. Vid ändring av medlemsavgifter, kan avgiften både sänkas och höjas, vilket gör att a-skyddet förbehåller sig rätten till årlig prisjustering. Grunder till ändring av medlemsavgifter kan vara ändring av skatter eller andra avgifter som påverkar verksamheten.

Vid prisändringar skickar a-skyddet information till medlemmen (1) månad innan ändringen sker. Prisändringen träder då i kraft (1) månad efter att informationen har skickats.

Avsluta medlemskap

Medlemmar i a-skyddet kan när som helst avsluta sitt medlemskap. För att avsluta medlemskapet ska medlemmen kontakta a-skyddet via e-post.

Ångerrätt

Medlemmar i a-skyddet har ångerrätt i 14 dagar. Ska medlemmen nyttja sin ångerrätt ska medlemmen kontakta a-skyddet via e-post inom 14 dagar. Full återbetalning av det erlagda beloppet kommer skyndsamt att betalas tillbaka till medlemmen.

För att kunna återbetala till medlemmen ska medlemmen ange ordernummer och för- och efternamn. Uppgifterna ska skickas till: info@a-skyddet.se. Medlemmen ska ange ”Ångerrätt” i meddelandefältet i sitt e-postmeddelande.

Ovan villkor gäller mellan a-skyddet (Arbetslöshetsskyddet) och medlemmen.

Vi arbetar för att våra medlemmar i alla a-kassor ska få rätt ersättning.